Regulamin

I. Postanowienia wstępne

 1. Carla Content Karolina Kopeć– Carla Content Karolina Kopeć z siedzibą w Małkowie, ul. Zielona 13, 83-330 Małkowo, NIP: 5892084717, REGON: 526366538.
  Kontakt:

  • Adres korespondencyjny: ul. Zielona 13, 83-330 Małkowo
  • : +48 12 345 67 89
  • e-mail: karolina.kopec.biuro@gmail.com
 2. Portal– portal internetowy, udostępniany w domenie magiacodziennosci.com, administrowany przez Carla Content Karolina Kopeć.
 3. Produkty Internetowe– serwisy internetowe, administrowane przez Carla Content Karolina Kopeć, udostępniane w domenie magiacodziennosci.com, a także aplikacje mobilne udostępniane przez Carla Content Karolina Kopeć; w przypadku serwisów internetowych udostępnianych poza domeną magiacodziennosci.com niniejszy regulamin ma do nich odpowiednie zastosowanie, jeśli tak wskazano w regulaminach tych serwisów.
 4. Regulamin– niniejszy regulamin.
 5. Ustawa– ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku, wraz z późniejszymi zmianami.
 6. AUC– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 roku w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych).
 7. Usługi– usługi w rozumieniu Ustawy.
 8. Użytkownicy– użytkownicy Portalu lub Produktów Internetowych.

II. Rodzaje usług świadczonych w Portalu oraz Produktach Internetowych

 1. W Portalu oraz w Produktach Internetowych, Carla Content Karolina Kopeć świadczy następujące Usługi:
  1. Usługi dostępu do informacji– realizowane na podstawie przepisów ustawy prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r. lub ustawy o radiofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1992 r., zapewniające Użytkownikom dostęp do materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych o różnorodnej tematyce, udostępniane na indywidualne żądanie Użytkownika w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem stron internetowych Portalu lub Produktów Internetowych.
  2. Usługi społecznościowe– świadczone za pośrednictwem wybranych Produktów Internetowych, zgodnie z ich regulaminami, umożliwiające ich Użytkownikom nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi użytkownikami sieci Internet, w celu wymiany informacji, komentarzy i poglądów, korzystania z informacji i materiałów innych Użytkowników oraz zamieszczania informacji i materiałów w udostępnionych obszarach pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej Carla Content Karolina Kopeć lub jej partnerów, celem udostępniania innym Użytkownikom.
  3. Usługi komunikacji interpersonalnej niewykorzystującej numerów– polegające na umożliwieniu bezpośredniej interpersonalnej i interaktywnej wymiany informacji, w tym przez nadanie dedykowanego adresu elektronicznego konta Użytkownika w dostępnych w Portalu zasobach oraz przypisania do niego określonej przestrzeni dyskowej w ramach infrastruktury teleinformatycznej Portalu, służącego do odbierania, wysyłania, zapisywania, przechowywania i usuwania danych, obejmujące w szczególności usługę poczty elektronicznej.
  4. Usługi wysyłki newslettera– świadczone z wykorzystaniem komunikacji poczty elektronicznej i polegające na wysyłaniu przez Carla Content Karolina Kopeć na adresy elektroniczne Użytkowników regularnej korespondencji w formie biuletynów o różnorodnej tematyce dotyczącej Produktów Internetowych oraz Usług, w tym informacji o nowych treściach oraz rekomendacjach treści, aktualizacjach Produktów Internetowych, promocjach czy istotnych wydarzeniach dotyczących Produktów Internetowych. Użytkownik zapisuje się na otrzymywanie newslettera za pomocą odpowiednich formularzy udostępnianych w ramach Produktów Internetowych i ma możliwość rezygnacji z otrzymywania newslettera w dowolnym momencie, korzystając z opcji dostępnej w stopce każdego otrzymanego newslettera.
  5. Usługi powiadomień web push– świadczone za pośrednictwem wybranych Produktów Internetowych, umożliwiające Użytkownikom otrzymywanie wysyłanych przez Carla Content Karolina Kopeć powiadomień web push na urządzeniach Użytkowników nawet wtedy, gdy nie korzystają z Produktów Internetowych. Powiadomienia web push są komunikatami dostarczającymi informacji o nowych treściach oraz rekomendacjach treści, aktualizacjach Produktów Internetowych, promocjach czy istotnych wydarzeniach dotyczących Produktów Internetowych. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień web push oraz zarządza preferencjami dotyczącymi otrzymywania powiadomień web push poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
  6. Usługi reklamy on-line– polegające na prezentowaniu Użytkownikom w Portalu i Produktach Internetowych treści reklamowych, w tym poprzez dopasowanie treści komunikatów reklamowych do preferencji Użytkowników w oparciu o informacje dostarczone przez Użytkownika, w szczególności poprzez analizę jego aktywności w Portalu lub w Produktach Internetowych.
 2. W Portalu lub Produktach Internetowych mogą pojawić się interfejsy internetowe pochodzące od podmiotów trzecich, w tym platform internetowych w rozumieniu AUC. W ramach powyższych interfejsów internetowych udostępniane są również interfejsy internetowe (w rozumieniu AUC), pochodzące od partnerów reklamowych Carla Content Karolina Kopeć, w ramach których prezentowane są reklamy klientów reklamowych partnerów reklamowych Carla Content Karolina Kopeć. W przypadkach wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, obowiązki informacyjne dotyczące reklam prezentowanych w interfejsach internetowych, o których mowa w zdaniu poprzednim, są wypełniane przez partnerów reklamowych Carla Content Karolina Kopeć.
 3. Umowa o świadczenie Usług, zawieranych przez Użytkowników niezalogowanych, na czas korzystania z Portalu lub danego Produktu Internetowego zostaje zawarta na czas oznaczony, odpowiadający okresowi przetwarzania danych osobowych, liczonemu od ostatniej zakończonej wizyty w Portalu lub danym Produkcie Internetowym, lub do czasu usunięcia danych zapisanych w plikach cookies przeglądarki internetowej Użytkownika, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej – gdzie okres przetwarzania danych wynosi 90 dni, chyba że dla poszczególnych Produktów Internetowych okres ten odrębnie określają regulaminy tych Produktów.
 4. Umowa o świadczenie Usług w przypadku Usług, świadczonych w Produktach Internetowych, co do których ustanowiono odrębne regulaminy, rozwiązuje się na zasadach określonych w tych regulaminach.

III. Wymagania techniczne korzystania z Portalu i Produktów Internetowych

 1. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:
  1. sprzęt elektroniczny,
  2. połączenie z siecią Internet,
  3. przeglądarkę internetową,
  4. inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych Usług.
 2. Carla Content Karolina Kopeć zastrzega, że w przypadku niektórych Produktów Internetowych lub wybranych Usług, korzystanie z ich pełnej funkcjonalności będzie dodatkowo wymagało: włączenia w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.

IV. Zakaz dostarczania treści bezprawnych

 1. W przypadku korzystania z wybranych Produktów Internetowych, w których Użytkownicy mogą wprowadzać do infrastruktury Carla Content Karolina Kopeć (lub jej partnerów) i rozpowszechniać treści własne, w tym w szczególności w przypadku Produktów Internetowych, dostarczających Usługi społecznościowe, zakazane jest rozpowszechnianie treści o charakterze bezprawnym, treści sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz treści sprzecznych z regulaminami tych Produktów Internetowych.
 2. Szczegółowe zasady, dotyczące dokonywania zgłoszeń w rozumieniu AUC, określają regulaminy tych Produktów Internetowych.

V. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje, o ile regulaminy poszczególnych Produktów Internetowych nie określają inaczej, dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres Carla Content Karolina Kopeć, wskazany w pkt. I ust. 1 lub elektronicznie na adres karolina.kopec.biuro@gmail.com, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
 2. Zgłoszenie reklamacji, w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Carla Content Karolina Kopeć. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Carla Content Karolina Kopeć przez podmioty, za które Carla Content Karolina Kopeć nie ponosi odpowiedzialności, Carla Content Karolina Kopeć przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.
 4. Dane kontaktowe dla składania reklamacji, wskazane w ust. 1 powyżej nie mają zastosowania do dokonywania zgłoszeń w rozumieniu AUC, dla których zastosowanie mają zasady i elektroniczne formularze, o których mowa w regulaminach Produktów Internetowych, w których rozpowszechniane są treści, których zgłoszenie dotyczy.

VI. Ochrona prywatności

 1. Carla Content Karolina Kopeć gwarantuje Użytkownikom Portalu i Produktów Internetowych prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.
 2. Carla Content Karolina Kopeć w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 3. Carla Content Karolina Kopeć umożliwia korzystanie z Portalu i z Produktów Internetowych w sposób anonimowy. W przypadku niektórych Produktów Internetowych, w celu uzyskania pełnego dostępu do niektórych treści oraz Usług, konieczne jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie dostępnych formularzy rejestracyjnych. W takim przypadku zasady rejestracji określa regulamin danego Produktu Internetowego.
 4. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się, jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach:
  1. po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników, w celu świadczenia danej Usługi,
  2. w postaci zagregowanej, charakteryzującej populację Użytkowników Portalu lub Produktów Internetowych, przetworzonych w sposób uniemożliwiający ujawnienie jakichkolwiek danych poszczególnych Użytkowników.

VII. Ochrona danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przekazywane są w zakładce Polityka prywatności.

VIII. Prawa do Portalu i Produktów Internetowych

 1. Portal i Produkty Internetowe, w tym prezentowane w nich materiały tekstowe, graficzne i multimedialne należą do Carla Content Karolina Kopeć. Wyjątek stanowią:
  1. treści reklamowe, prezentowane przez Carla Content Karolina Kopeć na rzecz klientów reklamowych Carla Content Karolina Kopeć albo prezentowane przez partnerów reklamowych Carla Content Karolina Kopeć w ramach interfejsów internetowych w rozumieniu AUC, dostarczanych przez tych partnerów reklamowych.
  2. treści, udostępniane przez Użytkowników w ramach niektórych Produktów Internetowych, w tym w szczególności tych, w których świadczone są Usługi społecznościowe.
 2. Użytkownik może korzystać z materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych udostępnianych na stronach Portalu i Produktów Internetowych jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a korzystanie z nich nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do nich.
 3. Zabronione jest kopiowanie, zwielokrotnianie, przechowywanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Portalu lub Produktów Internetowych, w tym prezentowanych treści, w całości lub części w jakichkolwiek celach bez uprzedniej pisemnej zgody Carla Content Karolina Kopeć, poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

IX. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, do świadczenia Usług, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa w Polsce.
 2. W przypadku, gdy określone Produkty Internetowe będą posiadać własne regulaminy, regulaminy te będą udostępnione w zasobach danego Produktu Internetowego, a niniejszy Regulamin będzie miał zastosowanie jedynie do czynności w nim wyraźnie wskazanych lub składających się na korzystanie z takiego Produktu Internetowego bez konieczności rejestracji.

 

Scroll to Top